facebook YouTube
आदिवासी समाजातील क्रांतिकारक
Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak Krantikarak

Latest News, Updates, and Tweets

» An e-Commerce Marketplace to empower Tribal Artisans and SHGs:
https://www.mahatribes.com/


» Aadiswayam - Jaipal Singh Munda Placement Linked Skill Development and Training Program:
https://aadiswayam.encureit.com/


TRTI Museum now in 3-D

Training for Junior Clerk promoteesTablet DistributionTablet DistributionTablet DistributionTablet DistributionTablet DistributionTablet Distribution

सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test-CET) - बाबत महत्वाची सूचना

सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test-CET) - बाबत महत्वाची सूचना

RFP: Selection of Agency for Conducting Benchmark Survey of all Scheduled Tribes in Nandurbar District

नंदूरबार जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी जमातींचा बेंचमार्क सर्वे करण्यासाठी संशोधन संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडी करीता ई- निवीदा व्दारे प्रस्ताव मागविण्याबाबत
Request for Proposal (RFP) For Selection of Agency for Conducting Benchmark Survey of all Scheduled Tribes in Nandurbar District

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुलाखत २०२२ तयारी करीता प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य लाभ देणे योजनेसाठी अर्ज मागविणेबाबत

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुलाखत २०२२ तयारी करीता प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य लाभ देणे योजनेसाठी अर्ज मागविणेबाबत
Inviting Applications from the eligible Scheduled Tribe candidates of Maharashtra for financial assistance for the preparation of Union Public Service Commission Civil Services Interview, 2022

उत्पन्नाची अट रद्द करणेबाबतचे शुद्धिपत्रक: महत्वाची सूचना - महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी निःशुल्क व अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम – २०२२

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांच्या संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करणेसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करणेबाबत.
  • सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा...
  • ऑनलाईन प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज (लिंक ) : http://trtipune.in/trtiregnov22/ (सदरची लिंक १९/१२/२०२२ ते १४/०१/२०२३ (शनिवार) वेळ : २३.५९ पर्यंतच उपलब्ध असेल)
  • अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक १४/०१/२०२३ (शनिवार) वेळ : २३.५९ पर्यंत
  • अर्ज Print करण्याची अंतिम दिनांक २२/०१/२०२३ (रविवार) वेळ : २३.५९ पर्यंत
  • अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचणी असल्यास हेल्पलाईन नंबर : 89568 94140
  • अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचणी असल्यास इमेल आय डी : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Syllabus for COMMON ENTRANCE TEST (CET) - कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) साठी अभ्यासक्रम

मुदतवाढ: महत्वाची सूचना - महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी निःशुल्क व अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम – २०२२

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांच्या संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ.

जाहिरात शुद्धीपत्रक - महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी निःशुल्क व अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम – २०२२

संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम - २०२२ स्पर्धा परीक्षेचे मार्गदर्शन करण्याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी (Domiciled) असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून खालील विद्यापीठ स्तरावरील कार्यरत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेण्यासाठी Online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे.

RFP: Selection of Project Management Company for Cloud Service and Management Service for Tribal Development Department

आदिवासी विकास विभागांतर्गत विविध संगणकीय सॉफ्टवेअर / प्रणाली यांच्या Cloud Service and Management Service या कामकाजासाठी ई-निविदेद्वारे प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (PMC - Project Management Company) निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Project Management Company (PMC) for Cloud Service and Management Service for Tribal Development Department, GoM.

संस्थेच्या इमारतीमधील नुतनीकरण व फर्निचर या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, या इमारतीमधील नुतनीकरण व फर्निचर या कामाचे अंदाजपत्र / दरपत्रक तयार करणेबाबत.

EoI : राज्यातील आदिवासी बहुल क्षेत्र (पालघर) युवक आणि युवतींकरिता रोजगाराभिमुख निवासी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे : प्रशिक्षण सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड

महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी बहुल क्षेत्र (पालघर जिल्हा) युवक आणि युवतींकरिता रोजगाराभिमुख निवासी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेकरिता प्रशिक्षण सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Expression of Interest for Empanelment of Training Agency for undertaking Placement Linked Residential Skill Development Training Programme for the ST youth in Tribal Dominated Area (Palghar District) of Maharashtra State.