A revolutionary in tribal society

Recent highlight, Important News

HELP DESK DETAILS:

For any technical queries regarding application form, kindly write an Email to below

mail id or contact on Helpdesk Number.

Helpdesk Email id – contact@trtipune.in

Helpdesk Contact Number – 8956894140/020 – 26330854Important Notice: Financial Assistance Scheme for Scheduled Tribe Candidates of Maharashtra State as an Incentive for Sangh Public Service Commission Civil Services Main Exam and Interview 2023 Preparation


महत्वाची सूचना: Expression of Interest (EOI) For Empanelment of Coaching Institute for Providing Coaching of UPSC – Civil Services Examination (Pre + Main + Interview) for 100 ST Candidates at Delhi and Maharashtra.

महत्वाची सूचना: PhD संशोधन आधिछात्रवृत्ती प्रथम निवड यादी व आदेश - सन 2022 -23...

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना पी.एच.डी. या अभ्यासक्रमासाठी आधिछात्रवृत्ती योजना - वर्ष 2022-23...

महत्वाची सूचना: PhD संशोधन आधिछात्रवृत्ती प्रथम निवड यादी व आदेश - सन 2021 -22...

महत्वाची सूचना: वर्ष २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा (UPSC/MPSC) स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षण संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता इच्छुक निवड यादीतील (Merit list) व प्रतीक्षा यादीतील (Waiting list) उमेदवारांची विद्यापीठनिहाय विद्यापीठात प्रवेश घेणेबाबत...

महत्वाची सूचना: ०९ विद्यापीठांमार्फत UPSC/MPSC स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) उमेदवारांनी दिनांक ३१.०३.२०२३ पर्यंत आपल्या जमात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयात जाऊन आपले मूळ कागदपत्रे तपासून घ्यावे. दिनांक ३१.०३.२०२३ नंतर आपली कोणतीही कागदपत्रे तपासली जाणार नाहीत याची प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी नोंद घ्यावी

महत्वाची सूचना: वर्ष २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा (UPSC/MPSC) स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षण संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता इच्छुक उमेदवारांची विद्यापीठ निहाय निवड यादी (Merit list) आणि विद्यापीठात प्रवेश घेणे बाबतची महत्वाची सूचना

महत्वाची सूचना: महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांच्या संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रे तपासणी करण्याबाबत...

महत्वाची सूचना: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय तसेच राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांसाठी ०९ विद्यापीठांमार्फत प्रशिक्षण देणे योजेनेच्या लाभाकरिता दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांची प्रतिक्षा यादी (Waiting List) जाहीर करणेबाबत...

महत्वाची सूचना: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय तसेच राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांसाठी ०९ विद्यापीठांमार्फत प्रशिक्षण देणे योजेनेच्या लाभाकरिता दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड यादी (Merit List) जाहीर करणेबाबत...

महत्वाची सूचना: दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या उमेदवार,खालील लिंक वापरून विद्यापीठ पसंती भरा...(Important Notice: Candidates who Appeared in the Common Entrance Test (CET) on 7th February 2023, fill the University Preferences using the below application link…)

 • विद्यापीठ पसंती भरण्यासाठी लिंक (Application link to fill University Preferences): https://forms.gle/XQTozhkUeJMMiFan6 (सदरची लिंक १५/०२/२०२३ ते २१/०२/२०२३ (मंगळवार) वेळ : २३.५९ पर्यंतच उपलब्ध असेल)

महत्वाची सूचना: दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांचे यादी...(List of Marks Obtained by Candidates who Appeared in the Common Entrance Test, Dated 7th February, 2023...)

महत्वाची सूचना: ०९ विद्यापीठांमधून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यास इच्छुक नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सविस्तर माहितीतील सोबत जोडण्यात आलेला अर्ज cevt.trti@gmail.com या ईमेल वर पाठवावा.

सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी लिंक (Link to Download Admit Card for Common Entrance Test)

 • प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा... 
 • प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याबाबत कोणत्याही तांत्रिक प्रश्नांसाठी कृपया मोबाईल क्रमांक ८९५६८९४१४० वर संपर्क साधा.(For any Technical Queries regarding downloading of Admit Card, Please contact to Mobile No. 8956894140)

  सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test-CET) - बाबत महत्वाची सूचना

  नंदूरबार जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी जमातींचा बेंचमार्क सर्वे करण्यासाठी संशोधन संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडी करीता ई- निवीदा व्दारे प्रस्ताव मागविण्याबाबत
  Request for Proposal (RFP) For Selection of Agency for Conducting Benchmark Survey of all Scheduled Tribes in Nandurbar District

  महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांच्या संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करणेसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करणेबाबत.

  महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा व राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांच्या संपूर्ण तयारीकरिता ०९ विद्यापीठांमधून प्रशिक्षण देणे योजनेच्या लाभाकरिता ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ.

  संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूर्व परीक्षांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम - २०२२ स्पर्धा परीक्षेचे मार्गदर्शन करण्याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी (Domiciled) असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून खालील विद्यापीठ स्तरावरील कार्यरत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेण्यासाठी Online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे.

  आदिवासी विकास विभागांतर्गत विविध संगणकीय सॉफ्टवेअर / प्रणाली यांच्या Cloud Service and Management Service या कामकाजासाठी ई-निविदेद्वारे प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (PMC - Project Management Company) निवड करणेबाबत
  Request for Proposal (RFP) for Selection of Project Management Company (PMC) for Cloud Service and Management Service for Tribal Development Department, GoM.

  आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, या इमारतीमधील नुतनीकरण व फर्निचर या कामाचे अंदाजपत्र / दरपत्रक तयार करणेबाबत.

   महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी बहुल क्षेत्र (पालघर जिल्हा) युवक आणि युवतींकरिता रोजगाराभिमुख निवासी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेकरिता प्रशिक्षण सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
   Expression of Interest for Empanelment of Training Agency for undertaking Placement Linked Residential Skill Development Training Programme for the ST youth in Tribal Dominated Area (Palghar District) of Maharashtra State.

   Tweet Section

   Tweet

   Latest News, Updates